Shop Đồ Trái Đất

Đồ ép sức đánh :
Quần da Calic = 1 Triệu 200k  thecaosieure , thesieure , ATM
Quần Thần linh 85k HP =1 Triệu 600k  thecaosieure , thesieure , ATM
Giày bạc goku = 1 Triệu 200k  thecaosieure , thesieure , ATM
Áo da Calic = 1 Triệu 200k  thecaosieure , thesieure , ATM
Ảnh đồ ép sức đánh :