Tất cả
Sp 200sm nick đi win dt có khiên...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
40,000đ
Tặng all đồ nro 3s ct hsd giá...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
40,000đ
Đệ kamejoko skill sp ngon nv s...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
70,000đ
Xd ngon...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
250,000đ
nm 2 thỏ glt3 găng hd 3s nhiều...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,700,000đ
nm 2 thỏ glt3 găng hd 4s 6% bill...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
1,800,000đ
nm vip 2 găng hd c7 xin xò...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
4,000,000đ
nm vip sv2 2 găng hd c7 nt ngon...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
4,000,000đ
Namec Siêu Phẩm Server 1 đã ư...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
6,000,000đ
xd glt 6s 2 quần hd 4s 5s ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
2,800,000đ
Namec Có Bông Tai Đệ KAME TDH...
Server: Vũ Trụ 3
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
350,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
400,000đ
Namec Có Bông Tai Đệ KAME TTNL...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Namec
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 300K ...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Trái Đất Đệ VIP Giá 200K ...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
200,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
350,000đ
Trái Đất Có Bông Tai Đệ VI...
Server: Vũ Trụ 2
Hành Tinh: Trái Đất
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
300,000đ
Xayda Có Yardart Đệ KAME TDHS G...
Server: Vũ Trụ 1
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai: Không
400,000đ
Xayda Có Bông Tai Giá 200K Card...
Server: Vũ Trụ 6
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
200,000đ
Xayda Có Yardart Giá 500K Card ...
Server: Vũ Trụ 7
Hành Tinh: Xayda
Đăng Kí: Ảo
Bông Tai:
500,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động, Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục Dịch Vụ Ngọc Rồng(click)