Shop Đồ Xayda

  Shop đồ cập nhật liên tục và giá tính theo giá thực nên anh em liên hệ Zalo 01203 780 790 hoặc Facebook để biết chính xác giá nhé .

Đồ ép HP :

Áo Thần Linh = 1 Triệu 400k thecaosieure , thesieure , ATM

Quần Lưỡng Long 52592 cấp 6 = 1 Triệu 400k  thecaosieure , thesieure , ATM

Quần Thần Linh 95k HP = 1 Triệu 400k   thecaosieure , thesieure , ATM

Quần Thần Linh 104k HP = 1 Triệu 700k  thecaosieure , thesieure , ATM

Quần Thần Linh 111k HP = 2 Triệu   thecaosieure , thesieure , ATM

Găng Thần Linh 12974 Cấp 7  = 8 Triệu  thecaosieure , thesieure , ATM

Găng 6233 = 1 Triệu 800k  thecaosieure , thesieure , ATM

Giày Lưỡng Long = 1 Triệu 400k thecaosieure , thesieure , ATM

Rada 12 cấp 6 19% chí mạng  = 1 Triệu 400k  thecaosieure , thesieure , ATM

 

Ảnh đồ ép hp : 

 

.
.
.
.
.
.
.

Đồ ép sức đánh :


Quần Lưỡng Long 56023 cấp 7 ( ép lên thần là 111k )  = 1 Triệu 700k  thecaosieure , thesieure , ATM
Áo Lưỡng Long = 1 Triệu 400k thecaosieure , thesieure , ATM

Găng 6491 = 4 Triệu  thecaosieure , thesieure , ATM

Giày Lưỡng Long = 1 Triệu 400k thecaosieure , thesieure , ATM

Rada 12 cấp 6 19% chí mạng  = 1 Triệu 400k  thecaosieure , thesieure , ATM

Rada Thần Linh 22% chí mạng = 1Triệu 800k  thecaosieure , thesieure , ATM

1 Số ảnh đồ ép sức đánh : 

  Shop đồ cập nhật liên tục và giá tính theo giá thực nên anh em liên hệ Zalo 01203 780 790 hoặc Facebook để biết chính xác giá nhé .

Có fix cho anh em nhiệt tình vui vẻ